?

Log in

No account? Create an account

Universitato de Vesperto

ĉe Lulu-insulo sur Fraser-rivero. Esperanto ekde 1887.


Xaayda Xil Gan Sing.ga Suu
Kastelo Verda
vesperto
[hai] "Sah nang iidxaaydas ahhay.yad siing.aay
sgaawdagii dang ga hll kil laa ga
Xaaydaa xil sgaawdagii Skil jaad ga hll kil laa ga
Xaaydaa xil gan t'ang yahgudang.aay waagii kilxii gang ga.
Xaaydaa xil waadluxan iid gan laa 7uwanga,
wagyinuu iid hluu ging ng.aaysdll.yaay.
Assii waadluxan sgaawdagii dang ga hll kil laa ga.
Hawa'."

--Gwaaganad

(Xaadaa Gwaay gud gina k'aws)