August 10th, 2005

Kastelo Verda

Xaayda Xil Gan Sing.ga Suu

[hai] "Sah nang iidxaaydas ahhay.yad siing.aay
sgaawdagii dang ga hll kil laa ga
Xaaydaa xil sgaawdagii Skil jaad ga hll kil laa ga
Xaaydaa xil gan t'ang yahgudang.aay waagii kilxii gang ga.
Xaaydaa xil waadluxan iid gan laa 7uwanga,
wagyinuu iid hluu ging ng.aaysdll.yaay.
Assii waadluxan sgaawdagii dang ga hll kil laa ga.
Hawa'."

--Gwaaganad

(Xaadaa Gwaay gud gina k'aws)